Systembolaget - är det samhällsekonomiskt lönsamt?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats är en cost-benefit analys av Systembolaget som detaljhandelsmonopol, som också inkluderar alkoholskatterna. Dagens situation är den att Systembolaget har detaljhandelsmonopol på starköl, vin och spritdrycker, öl säljs i vanliga livsmedelsbutiker. Alkoholpriset består av fyra komponenter; alkoholskatt, moms, Systembolagets handelsmarginal och leverantörens pris. För hög alkoholkonsumtion ger olika skador som till exempel skrumplever men orsakar även produktionsbortfall. Systembolagets verksamhet regleras av alkohollagen, avtalet med staten och ägardirektiven från staten, då Systembolaget ägs till 100 % av staten. En viktig faktor är också de villkor som EU sätter, bland annat den i praktiken fria resandeinförseln. Systembolaget har idag inte ett fullständigt monopol och marknadsandelen variera i landet. Någon form av tillgänglighetsinskränkning har funnits sedan 1855 medan dryckerna har tillverkats i tusentals år. Cost-Benefit analys är en analysmetod där de samhälleliga kostnaderna dras från de samhälleliga vinsterna och utvärderingen baseras på ifall det samhälleliga nettovärdet är positivt eller negativt. Analysen kommer fram till att bruket att dricka alkohol inte är bra för samhället och bör helst avskaffas men med tanke på dess långa historia är det föga troligt och frågan blir då vilka metod som ger det lägsta samhällsekonomiska underskottet. Dagens situation är inte optimal och kan förbättras genom att det görs ett försök med licensierade specialbutiker och genom att driva EU mot antingen högre alkoholskatter eller lägre införselkvoter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)