Självbestämmande inom palliativ vård - en begreppsanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Inledning: Sjuksköterskan möter ofta den palliativa patienten i sitt arbete. I det palliativa skedet kan det vara svårt att upprätthålla och bevara sitt självbestämmande relaterat till de symtom som uppstår vid svår sjukdom. Det blir extra viktigt för sjuksköterskan att hjälpa patienten att göra sin röst hörd. Vi ville fördjupa oss i begreppet självbestämmande och valde att göra en begreppsanalys för att få ökad förståelse och kunskap kring betydelsen och innebörden i palliativ vård. Syfte: Att beskriva begreppet självbestämmande för patienter med cancer i palliativ vård och hur sjuksköterskan kan främja självbestämmande. Metod: Begreppsanalys enligt Walker och Avants metod. Resultat: Begreppets olika betydelser från ordböcker och lexikon redovisas. I vårt artikelresultat framkommer attribut, förutsättningar och konsekvenser till självbestämmande. Attributen är grader av självbestämmande, kontroll över situationen och förmåga att fatta beslut. Sjukdomen påverkar negativt på krafterna hos patienten vilket påverkar välbefinnande och livskvaliteten negativt. Även bristande kunskap och information kring vården och möjligheten till deltagande i beslut hade negativ påverkan på att kunna fatta beslut. Förutsättningar för självbestämmande påverkas mycket av vårdpersonalens inställning, patientens vilja att ta beslut och förmågan att fatta beslut. Konsekvenser av självbestämmande påverkade anhöriga och att det kunde vara svårt för vårdpersonalen att tillgodose patientens önskningar och beslut. Slutsats: Det är sjuksköterskans ansvar att ge patienten den information denne behöver för att öka sitt självbestämmande. Den palliativa progressens påverkan på kroppen påverkar även förmågan att fatta beslut när krafterna avtar. Det är sjuksköterskans ansvar att ge information och möjliggöra för patienten att fatta de beslut denne vill.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)