Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid trycksår eller risk för trycksår : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion/Bakgrund: Trycksår är en av de större vårdskadorna vi har i Sverige. Trycksår är enlokaliserad skada på huden eller underliggande vävnad, oftast över benutskott. För att kunna förhindrauppkomsten så behövs det att sjuksköterskan känner till riskfaktorerna och vilka omvårdnadsåtgärder sombehövs då sjuksköterskan har ansvaret för att förhindra uppkomsten av trycksår. Patienter som lever medtrycksår upplever en känsla av hopplöshet, förtvivlan och hjälplöshet kopplat till sitt trycksår. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att identifiera omvårdnadsinterventioner vid trycksår eller risk förtrycksår. Metod: Litteraturstudien utformades ur Polit & Beck, (2021) nio steg. För att få fram artiklarna i resultatetanvändes databaserna Cinahl samt PubMed. I resultatet användes 12 artiklar varav 9 kvantitativa och 3kvalitativa.Resultat: Resultatet som framkom litteraturstudien gav tre teman där Riskbedömningar & bedömning avhud, avlastning av tryck & ändring av kroppspositionering samt bedömning av nutritionsstatus och atttillgodose födointag var omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskorna använde sig av för trycksår. Slutsats: Utfördes hud- och riskbedömningar det första dygnet så var det mindre sannolikt att patientenutvecklade ett trycksår. Sjuksköterskan mer sannolikt att införa vändningar eller tryckavlastandemadrass viden högre risk av trycksår. Nutritionen kom i andrahand enligt sjuksköterskorna då dietisten hade den primärarollen 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)