Svårigheter som konsulter upplever vid lean-projektering inom byggbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna rapport är att identifiera varför det är problematiskt för konsulter att arbeta med lean processer och ta reda på vad konsekvenserna av detta kan bli. Slutligen ska rapporten knyta ihop säcken och behandla frågan om hur det går att gå tillväga för att effektivare involvera konsulter i sitt arbete med lean och få det effektiva flöde som lean i grunden strävar efter. Metod: Metoden som har använts för att få fram resultat i denna studie är litteraturstudier samt semistrukturerade intervjuer av olika konsulter och uppdragsgivare. Resultat: Arbetets resultat har landat i att det är viktigt med en bra projektledning som trycker för att lean ska eftersträvas och följas, visuell styrning ska användas som hjälpmedel och för kortare avstämningar och den personliga kontakten mellan de involverade i projektet är avgörande. Allt detta ska varvas med en god mötesstruktur för att ständigt hålla alla uppdaterade. Konsekvenser: Att konsulter inte följer sagda lean processor vid beställning av entreprenör, leder till att konsulten arbetar på sitt eget sätt och kan således resultera i problem i senare skede mellan andra konsulter och/eller entreprenören. Fler organisationer väljer att arbeta efter ett lean-tänk och implementeringen av detta hade både förenklat och effektiviserat projekteringsskedet och samarbetet mellan entreprenörer och konsulter om det hade funnits mer underlag för hur arbetet kan förbättras. Begränsningar: Studien är begränsad till AF Bygg Göteborg, som själva anställer sina konsulter. Den är avgränsad till relationen mellan uppdragsgivare och konsulter samt konsulter sinsemellan. Studien kommer inte att studera effekterna av lean för företaget. Studien kommer heller inte att gå in på allmänna bestämmelser eller olika upphandlingsformer. Nyckelord: Lean, konsult, lean construction, the Toyota Way, Jidoka, konsulter och projektledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)