Affärsplaneringsprocessen : Hur fungerar den i en anslagsdriven verksamhet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Sammanfattning: Affärsplanering kan ge många fördelar då det får företaget att gå igenom sin verksamhet. Dagens teori angående affärsplanering inriktar sig ofta på företag som verkar i marknadsmässig konkurrens vilket medför att den skulle kunna vara mindre lämpad för företag som befinner sig i andra situationer. Jägersro är en av Sveriges äldsta trav- och galoppbanor och ligger i Malmöregionen. På anläggningen är det JTG (Jägersro Trav och Galopp) som sköter verksamheten. Organisationen är anslagsfinansierad och får sina intäkter från ATG, dessa ska användas till de utgifter som uppstår för att hålla igång anläggningen. Eftersom Jägersro saknar affärsplan valde vi att undersöka hur de skulle kunna affärsplanera vilket sedan skulle kunna sammanfattas i en affärsplan. För att undersöka detta har vi valt att använda oss av ett induktivt angreppssätt för att på så vis försöka skapa en modell över vad som är viktigt för ett anslagsdrivet företag då det affärsplanerar. För att göra detta har vi försökt applicera de modeller som är framtagna för vanliga företag på en anslagsdriven verksamhet för att se om det är något som förändras. Då studien genomfördes började vi med att definiera den tjänst de tillhandahöll, vilket ledde oss till att placera företaget i arenabranschen. Detta fick som effekt att företaget fick en större kundgrupp där även andra evenemang kunde anordnas på arenan. Vi anser också att en anslagsdriven organisation ofta har ett mindre behov av att ta fram en marknadsplan, då de ofta har en stor och stabil kund. I Jägersros fall kan det dock vara meningsfullt att genomföra en marknadsanalys då de även har andra intäktskällor vilka de behöver konkurrera med andra företag om. Den operationella delen menar vi är mer lik ett vanligt företags operationella del då de ofta har samma behov som andra företag när det gäller verksamhetsstyrningen. Vi anser till och med att den kan vara något viktigare för ett anslagsdrivet företag då dessa inte har någon större möjlighet att påverka intäkterna. I Jägersros fall finns det ungefär samma behov av den finansiella delen av affärsplanering som i ett vanligt företag. Skillnaden är att Jägersro delar ut sin vinst i form av vinstmedel vilket medför några mindre förändringar. För anslagsdrivna organisationer i allmänhet är det svårare att dra några generella slutsatser då de mål verksamheterna har ofta skiljer sig från varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)