Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. Jag undersöker även vad miljonprogrammet har kritiserats för, genom ett exempel vad man gjort för att förbättra miljonprogrammets bostadsområden, samt om det finns något i den fysiska utformningen som kan förändras för att förbättra dessa bostadsområden. Det som vi idag benämner som miljonprogrammet kom till under en tid då bostadsbristen var stor i hela landet och missnöjet i befolkningen var påtagligt. Den svenska regeringen fattade år 1965 beslut om att en miljon bostäder skulle byggas under de kommande tio åren, och i och med det fick miljonprogrammet sin start. Den önskat snabba byggnadstakten och rådande trender bland stadsplanerare och arkitekter skapade det formspråk och den estetik som kom att karaktärisera miljonprogrammet och som har kritiserats bland annat för sin storskalighet och rationalitet. Kritiker menar att det storskaliga och rationella formspråket har en negativ inverkan på människorna som bor i området och ganska omgående fick många av de nya bostadsområdena problem med lägenheter som stod tomma. Människor tycktes föredra de äldre bostäderna, trots lägre standard och det chockade politiker och stadsplanerare. Miljonprogramsområden och förort har idag nästan blivit synonymt och betingas med attribut som utanförskap, kriminalitet och andra problem. Många studier har gjorts på miljonprogrammets bostadsområden och många miljonprogramsområden har även varit föremål för upprustningsprojekt. Ett förändringsprojekt som anses mycket lyckat är upprustningen av Östra Gårdsten strax utanför Göteborg, där den största delen av förändringen syftade till att reducera känslan av storskalighet och rationalitet genom att bland annat riva stora hus, ta bort våningar på höga hus samt genom att ge byggnader och utemiljöer en ny gestaltning. Studien visade att det inte finns något tydligt svar på hur den fysiska miljön kan förändras för att förbättra boendemiljön i miljonprogrammets bostadsområden, men i litteraturstudien framkom indikationer på att en bättre boendemiljö kan uppnås genom att förminska den storskaliga bebyggelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)