Korruption vid offentlig upphandling : Hur motverkas det i lagstiftningen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Författare: Elvira Larsson; Izabella Kuo; [2022]

Nyckelord: Offentlig upphandling; LOU; Korruption; Mutor;

Sammanfattning: Offentlig upphandling genomsyrar vardagen på många olika sätt; upphandling påverkar alltifrån vilken mat elever äter i skolan till nybyggnation av exempelvis en simhall. Syftet meddetta arbete är att analysera hur den svenska upphandlingslagstiftningen och samverkandelagstiftning motverkar korruption vid offentlig upphandling och hur EU:s direktiv 2014/24/EUhar påverkat lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Det undersöks även hur korruption ioffentlig upphandling ter sig och på vilket sätt Sverige arbetar för att motverka detta. I arbetetanvänds främst en rättsdogmatisk metod där rättskällor tillsammans med myndigheternas ochregeringens arbetssätt för att motverka korruption analyseras. Offentlig upphandling kan skepå en mängd olika sätt och det som styr vilket förfarande som ska användas är bland annatupphandlingens uppskattade värde. Undersökningen visar att regleringen som motverkarkorruption vid offentlig upphandling är diffus, där främst arbetet för att förhindraintressekonflikter och jäv är bristfällig och helt saknar effektiv reglering. Arbetet visar att detsannolikt behövs en straffbeläggning av jäv vid offentlig upphandling samt att EU:s direktivom offentlig upphandling måste implementeras bättre i denna del. Det behövs även ett tydligarearbete för att utbilda och informera statliga och kommunala tjänstemän som arbetar medoffentlig upphandling om hur korruption kan undvikas och hur en upphandling ska utföras ialla dess steg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)