Relationsmarknadsföring på bostadshyresmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att identifiera och undersöka om, hur och varför sex av Sveriges största bostadshyresbolag arbetar med relationsmarknadsföring. Studien ämnar även undersöka om en relation finns mellan hyresgästerna och bostadshyresbolagen till följd av deras arbete med relationsmarknadsföringen. Metod: En dokumentstudie har genomförts, där sex fastighetsbolags senaste fem publicerade årsredovisningar har granskats och jämförts med varandra. Informationsinhämtning har sedan gjorts från respektive bolagens hemsidor. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket ger en genomgång av kommunikation, relationsmarknadsföring, samt Customer Relationship Management (CRM). Empiri: Studien avser att undersöka och granska sex av Sveriges största bostadshyresbolag. De valda företagen är Fastighets AB Balder, Heimstaden AB, Rikshem AB, Stena Fastigheter, Victoria Park AB och Willhem AB. Resultat: Slutsatsen är att samtliga bolag arbetar med relationsmarknadsföring men det innebär inte att en relation har uppstått. Detta görs för att minska drift- och underhållskostnader samt för att möjliggöra hyresökningar och förbättra sin goodwill.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)