VAR BÖR POLISEN LÄGGA SINA RESURSER? EN DESKRIPTIV BESKRIVNING AV HOT- OCH HARM SPOTS I UMEÅ

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Den brottstyp som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person och genererade totalt cirka 287 000 anmälningar. I Sverige är det Polisen som har det primära uppdraget att stävja brott mot person och deras arbete skall bedrivas kunskapsbaserat och utifrån ett långsiktigt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka var platser med hög brottsfrekvens samt högt brottsskadevärde uppkommer i Umeå samt om det finns säsongseffekter gällande var platser bildas om en distinktion mellan vinter- och sommartid görs. Denna studie ämnar inte förklara orsaker till brott eller varför ett specifikt område karaktäriseras av antingen/både ett högt brottsskadevärde eller/och brottsfrekvens utan syftar endast till att identifiera dessa områden. Resultatet påvisar att en högre brottsfrekvens återfinns på fyra platser och tre platser med högt brottsskadevärde urskildes. Vissa säsongseffekter går att utläsa dels i antalet anmälda brott och nivån av brottsskadevärdet under de olika perioderna samt var hot- och harm spots bildas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)