Läromedelsanalys - Naturkunskap A

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Johan Nyman; [2008]

Nyckelord: Läromedelsanalys; Naturkunskap A;

Sammanfattning:

Syftet med denna rapport är att synliggöra skillnaderna och likheterna mellan de läroböcker

som idag finns på marknaden för kursen Naturkunskap A. Ett antal läroböcker från de största

förlagen har undersökts utifrån innehåll, stil och målgrupp. Innehållet i böckerna skiljer sig

inte så mycket åt om man ser till det stora hela. Med vissa undantag har författarna tagit upp

samtliga delar som nämns i kursplan och kursmål. När man går närmare ser man dock ganska

stora skillnader. Skillnaderna märks i synnerhet i författarnas bruk av bilder och i språket. Hos

de senast utgivna böckerna ser man också att samhällsdiskussionen om hållbar utveckling har

fått relativt stort utrymme. Böckerna har oftast samtliga gymnasieskolans program eller

endast de yrkesförberedande programmen som målgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)