Kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med en gynekologisk cancersjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Introduktion: I Sverige diagnostiseras cirka 3 000 kvinnor årligen med gynekologisk cancer, symtom uppmärksammas ofta sent och behandlingen ger många biverkningar. Alla reagerar olika på ett cancerbesked, vilket medför många upplevelser.   Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med en gynekologisk cancersjukdom.   Metod: En litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys som metod av kvalitetsgranskade artiklar. Sammanställningen gjordes av elva kvalitativa artiklar, hämtade från databaserna PubMed, CINAHL och APA PsycInfo.   Resultat: I resultatet framkom det två teman: fysiska upplevelser och mentala upplevelser. En cancerdiagnos påverkade kvinnorna både fysiskt och psykiskt, de upplevde att kvinnligheten påverkades negativt samt att deras förmåga och vilja begränsade dem till att delta i sociala aktiviteter. Många kvinnor upplevde kommunikationssvårigheter med vårdgivare, de fick otillräcklig information och upplevde det svårt att få rätt hjälp. Stöd från familj, sjuksköterskor och andra i liknande situation var viktigt för kvinnorna i deras förändrade livssituation.   Slutsats: När en kvinna diagnostiseras med en gynekologisk cancersjukdom beskrivs många olika fysiska och psykiska upplevelser. Socialt stöd från familj och sjukvården var viktigt men det framkom svårigheter att få stöd. Det är viktigt som sjuksköterska att ha kunskap om kvinnornas upplevelser för att kunna utforma omvårdnadsprocessen utifrån deras enskilda behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)