Att undervisa i tider av Covid-19 : Svensklärares upplevelser av övergången från klassrumsundervisning till distansundervisning i relation till spridningen av det nya coronaviruset

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att tydliggöra svensklärare på gymnasiets upplevelser av omställningen från klassrumsundervisning till distansundervisning på grund av spridningen av coronaviruset. Spridningen av coronaviruset våren 2020 påverkade gymnasieskolan kraftigt och det här arbetet studerar effekterna av den påverkan. Undersökningen utgår från frågeställningarna hur svensklärare upplever att omställningen påverkat deras relationer till elever och kollegor samt hur den påverkat undervisningen. Dessutom diskuteras elevers välmående, engagemang och prestationer utifrån lärarperspektivet. Informationen har samlats genom en enkätundersökning där respondenter från Stockholm, Göteborg och Malmö har fått svara på i vilken utsträckning de uppfattar att olika aspekter av läraryrket blivit bättre respektive sämre sedan övergången till distansundervisning. Resultaten tyder på att lärare upplever att undervisningen generellt blivit sämre. Mest markant nedgång finner vi i den upplevda kontrollen, det vill säga överblicken i klassrummet och huruvida eleverna arbetar med det de ämnas arbeta med. Lärarna anser också att relationerna mellan både elever och elever samt elever och lärare har blivit sämre i och med distanseringen. Samtidigt anser de att deras egen organisering har blivit bättre och att det, i och med nätbaserad undervisning, finns goda möjligheter att nå ut till elever de annars inte hade nått ut till. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)