Effekter och erfarenheter av interventioner för vuxna med sömnsvårigheter med arbetsterapeutiskt fokus : Litteraturöversikt med mixad metod

Detta är en Magister-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva och syntetisera erfarenheter och effekten av olika interventioner för vuxna personer med sömnsvårigheter. Metoden som användes var en litteraturöversikt, genom en mixad metod av kvalitativ innehållsanalys och narrativ sammanställning av kvantitativ data. Litteratursökning genomfördes i fyra databaser, varav 12 studier identifierades motsvara studiens syfte för inkludering. Åtta RCT-studier och fyra studier med kvalitativ metod. Sju interventioner framkom för förbättrad sömnsvårighet vid insomni. Sex av interventionerna har visat ge signifikanta positiva effekter för förbättring vid sömnsvårigheter; Digital eller internetbaserad kognitiv beteendeterapi, Sömnrestriktion, Individanpassad Homeopathy, Sömnhygien, Dreampillow och IRest meditation. Positiva erfarenheter från deltagare med sömnsvårigheter och behandlare kunde kopplas till intervention Sömnrestriktion. Intervention Digital eller Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi var den intervention som föredrogs av vuxna med sömnsvårigheter. Utöver de sömninterventioner som arbetsterapeuter utför kan arbetsterapeuters kompetens gällande att öka aktivitetsbalans bidra till att stötta patienter att fullfölja sömninterventioner. Utifrån resultatet dras följande slutsats att multiprofessionella team bör utformas inom vården för att ta tillvara på professioners olika kompetenser kring sömninterventioner för att genom ett personcentrerat arbetssätt kunna erbjuda bästa möjliga behandling för personer med sömnsvårigheter. Denna litteraturöversikt bidrar till inspiration för vidare förbättringsarbeten för sjukvården för att främja hälsa i samhället genom att behandla sömnsvårigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)