Att vårdas i avskildhet eller gemenskap? : En litteraturstudie med kvalitativ ansats om patienters upplevelser av att vårdas i enkelsal och flerbäddssal.

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Författare: Linn Göransson; Anna Rönn; [2019]

Nyckelord: enkelsal; flerbäddssal; patient; upplevelse; vård;

Sammanfattning: Bakgrund: Utvecklingen av vårdsalar på sjukhusen går mot fler enkelsalar och färre flerbäddssalar, men på det flesta sjukhus idag finns det både enkelsalar och flerbäddssalar. Sjuksköterskan placerar patienterna på respektive vårdsalar efter sin föreställning om vad som är mest lämpligt för patienten. Det finns en komplexitet i sjuksköterskans beslutsfattande och patients upplevelse samt önskan om salsplacering tas sällan i beaktning. För att göra vården personcentrerad är det av vikt att involvera och göra patienten delaktig i beslutsfattande kring vård på enkelsal eller flerbäddssal. Forskning om patienters upplevelse av att vårdas på enkelsalar och flerbäddssalar är bristfällig och bör undersökas vidare. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på enkelsal och flerbäddssal på en somatisk vårdavdelning. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats där resultatet grundades på tolv vetenskapliga artiklar där åtta var av kvalitativ ansats och fyra var av mixad metod. En kvalitativ innehållsanalys har genomförts i enlighet med Graneheim och Lundmans beskrivning. Samtliga tolv artiklar har analyserats, i artiklarna med mixad metod har endast de kvalitativa delarna av resultatet analyserats. Resultat: Ur dataanalysen framkom fyra kategorier som besvarade studiens syfte. Integritet i vårdsalen, där integritetens betydelse skildras i enkelsal och flerbäddssal. Att få vara privat i vårdsalen, som beskriver hur vårdsalen kan upplevas som en personlig miljö och inge ett fokus på sig själv. Gemenskap i vårdsalen, där behovet av gemenskap beskrivs i skilda kontexter på enkelsalar och flerbäddssalar. Beaktning i vårdsalen, som berör den ömsesidiga påverkan mellan patienter i vårdsalar. Slutsats: Upplevelsen av att vårdas på enkelsal och flerbäddssal är individuell för patienten. Det är därför av vikt för sjuksköterskan att involvera och göra patienten delaktig vid placering på vårdsalarna,  för att bidra till en personcentrerad vård. Den här studien beskriver patienternas upplevelse och perspektiv av vad det innebär att vårdas på enkelsal och flerbäddssal. Den kan bidra med en förståelse hos sjuksköterskan för patientens upplevelse och genom det minska komplexiteten för sjuksköterskan i salsplaceringen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)