Socialt ansvarstagande i den svenska modebranschen - En komparativ studie av företag i varierande storlek

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: På grund av medial kritik som riktats mot modebranschen har det blivit en självklarhet för många företag inom branschen att implementera Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är ett frivilligt ansvarstagande som saknar tydliga riktlinjer, vilket skapat skillnader i hur CSR praktiseras inom företag. Eftersom tidigare forskning visar att det finns ett gap mellan teorin och vad som praktiseras inom företag, är studiens syfte att jämföra tre olika företag i den svenska modebranschen. Forskningsfrågan är således ”Hur praktiserar svenska modeföretag socialt ansvarstagande?”. Studien avgränsas till att endast ta hänsyn till de sociala aspekterna inom begreppet för CSR, snarare än de miljömässiga. Den teoretiska referensramen är baserad på litteraturstudier av ’Corporate Social Responsibility, Intressentmodellen och Employer Branding’. Studien utgörs av en komparativ metod med en kvalitativ forskningsansats. Den empiriska datan samlades in genom tolv intervjuer med både CSR-chefer och medarbetare. Företagen är av tre olika storlekar (lilla, mellan och stora), för att möjliggöra mer branschgenerella slutsatser. Analysen visar att alla tre företag främst fokuserar på produktionskedjan och att det saknas ett tydligt fokus på socialt ansvarstagande i kärnverksamheten i Sverige. En slutsats som kan dras av studien är att kommunikation är av största vikt vid praktiserandet av CSR, för att det ska genomsyra hela företaget. För vidare forskning rekommenderas det bland annat att HR-avdelning, mellanchefer och butikschefer intervjuas, för att öka förståelsen om hur socialt ansvarstagande kan ytterligare praktiseras inom den svenska modebranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)