Kunskapshöjare eller energislukare? : En studie om uppfattningar om och användningen av läxor bland lärare.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Isabelle Frank; Maja Schols; [2019]

Nyckelord: Läxor; lärare; uppfattningar; enkät.;

Sammanfattning: I denna studie var syftet att undersöka lärares uppfattningar om läxor och hur de använder dem i sin undervisning. De teoretiska utgångspunkterna för studien hämtades från Epstein och Van Voorhis (2001). För att svara på frågeställningarna genomfördes en enkätundersökning, med kvalitativa drag, i april 2019. Enkäten mejlades ut till lärare som arbetar i årskurs 4–6. Enkätens 59 svar analyserades med tematisk analys och sammanställdes i fyra teman. De fyra teman som bildades var: metodiskt användande, läxors nytta, icke-användning av läxor och uppfattningar om läxor.   Resultatet visade att lärare oftast ger ut läxa i matematik, svenska och engelska. Vanligaste formen av läxa var problemlösning, läsning och engelska glosor. Antingen diskuteras läxan eller lämnas in och rättas. Lärarnas främsta anledningar att ge läxor var för att ge eleverna färdighetsträning och lära dem eget ansvar. Båda anledningarna stämmer överens med syftena från studiens teori. I resultatet framträdde det även att lärarna hade delade meningar om uppfattningen av läxa samt till vilken grad godkända kunskapskrav blir en följd av läxa. De flesta lärarna var dock överens om att det var deras eget val om de ville använda läxa i sin undervisning. De lärare vilka valde att inte använda läxa angav elevers olika förutsättningar som den främsta anledningen till detta val.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)