Standardsystem - genväg eller senväg? En undersökning med fokus på anpassningsproblematik

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Standardsystem görs idag för att passa de flesta verksamheter, och ses i de flesta fall som det naturliga valet vid införskaffandet av ett nytt IT-system. Skillnaderna i att skaffa ett standardsystem i förhållande till ett skräddarsytt system är stora. Processen börjar med att välja system och själva utvecklingen består av att anpassa systemet. Vid en första anblick kan det se ut att vara en lätt, snabb och billig process men det visar sig oftast vara en komplex, tidsödande och dyr process som leder till leverantörsberoende. Uppsatsens syfte är därför att närmare undersöka vilka anpassningsrelaterade problem och förhållanden det är som gör att ett standardsystem inte fullt ut lever upp till kundens krav i samband med införande och underhåll av systemet. Studien inleds med en litteratursyntes där de nyckelbegrepp som används i samband med standardsystem förklaras, varefter en empirisk undersökning görs med fokus på såväl beställare som leverantörer. Resultaten mynnar ut i ett antal faktorer som kan visa sig vara avgörande för en lyckad implementering av ett standardsystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)