Insatser utifrån behov eller kön? : En kvalitativ studie om brottsförebyggande arbete för kvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med följande studie har varit att undersöka hur yrkesverksamma inom Kriminalvården arbetar med kvinnliga klienter för att förebygga återfall i kriminalitet samt fortsatt brottslighet. Studien har baserats på tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom Kriminalvården, samtliga kvinnor. Insamlat material har analyserats utifrån ett genusperspektiv. Från resultatet går att finna att Kriminalvården anpassats till att insatser ska utformas utifrån den enskilde individen och dennes förutsättningar. Resultaten visar också att det finns en medvetenhet inom Kriminalvården vad gäller könsroller, även om de fortsatt existerar precis som i övriga samhället. Slutsatserna är att med en större medvetenhet om dessa förhållanden kan också de vardagliga antaganden som görs utifrån individers kön synliggöras vilket därmed skulle leda till vinster för den dömde kvinnan såtillvida att adekvata insatser sätts in vilket även skulle gynna samhället i stort. Vid analys av studien framkom även behov av att i framtiden undersöka huruvida individuella insatser än mer kan anpassas till kvinnor för att förhindra återfall i brott men också för att stärka dem för fortsatt leverne i samhället utan brottslighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)