Installationssamordning i projekteringsskedet : Möjligheter till förbättring genom att utveckla en beskedstidplan

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Denna rapport redovisar möjligheterna till en förbättrad installationssamordning genom att utveckla en beskedstidplan. Rapporten behandlar problem inom installationssamordning i projekteringsskedet av ett byggnadsprojekt. Arbetet är utfört på uppdrag av teknikkonsultföretaget ÅF. Det har sedan länge funnits stora problem inom installationssamordningen. Utmaningar som finns i branschen är bland annat bristande kommunikation, vilket kan leda till kollisioner, förseningar och i slutändan extra kostnader. Den bristande kommunikationen handlar delvis om avsaknad av besked från beställare eller andra projektörer om beslut som måste tas. Detta kan leda till att konsulternas arbete ej kan fortskrida. Inom ÅF finns det idéer som innebär att problemet kan lösas genom att utveckla en beskedstidplan. För att undersöka denna hypotes har empirisk data, med hjälp av intervjuer, samlats in och analyserats. Parallellt med intervjuerna har även en beskedstidplan utvecklats. Rapporten baseras även på litteraturstudier där böcker och rapporter som behandlar installationssamordning har granskats. Resultatet är baserat på det utkast av beskedstidplanen vi tagit fram och de synpunkter som inhämtats på den under intervjuerna. Analysen av intervjuerna tyder på att många problem inom installationssamordning kan minskas genom att använda en enkelt utformad och användarvänlig beskedstidplan. Våra slutsatser visar att den utvecklade beskedstidsplanen är tillämpbar inom ÅF och andra företag inom branschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)