Appdejting - Hur olika medielogiker förklarar agerandet på Tinder

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Den här studien handlar om att, genom ett teknologiskt deterministiskt perspektiv, studera hur olika medielogiker, såsom självrepresentation, kommersialisering och interaktivitet, influerar användarnas (20-30 år) handlande på dejtingappen Tinder. Undersökningen är baserad på intervjuer med sju olika Tinderanvändare samt en analys av appen. Resultatet av undersökningen visade att våra intervjupersoner gärna visar upp sig från sin bästa sida på appen, detta genom att välja ut bilder och text som glamoriferar deras identitet. Vad gäller kommersialiseringen i appen kom vi fram till att Tinder drivs till stora delar av ett vinstintresse, men att detta inte nödvändigtvis påverkar användarna negativt. Dessutom visade intervjustudien på att de manliga Tinderanvändarna ofta var först med att interagera med sin “matchning” medan kvinnorna var lite mer avvaktande. Resultaten visade på att det finns en del strategier bakom Tinderanvändares självrepresentation, att nivåerna av interaktivitet varierar samt att de kommersiella inslagen influerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)