AR-glasögon för personer med kognitiva svårigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

Författare: Daniel De Geer; Mikaela Lavrell; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Demens är ett samlingsnamn för hjärnskador som påverkar hjärnans funktion att hantera information och kunskap. Idag finns cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige och även då möjliga hjälpmedel är många är de otillräckliga i sitt stöd. Syftet med detta projekt var att utveckla en hårdvara som skulle vara anpassat till ett Augmented Reality (AR) hjälpmedel för personer med demenssjukdom för att ge förutsättningar till ett mer självständigt liv och öka det fysiska och psykiska välmåendet. AR-hjälpmedlet är utvecklat av memoAR och är tänkt att ge stöd i vardagen genom hjälp med navigation, ansiktsigenkänning, påminnelser, handling, matlagning och samtal. Genom att anpassa befintlig kunskap inom demensjukdomar och AR-teknik skulle hjälpmedlet på effektivt sätt integreras i en produkt i form av Augmented reality-glasögon. Som förarbete har litteraturstudier, enkäter, medicinska rapporter och föreläsningar vilka behandlat demens undersökts och vanliga problemområden identifierats. Även möten med demensförbundet har gjorts för att få ett förstahandsperspektiv på de praktiska åtgärderna som idag används och på vilket sätt dessa påverkar vardagen hos en person med demens. Den tekniska delen av arbetet har undersökts genom att en “State of the art” gjorts där befintliga modeller studerats, från detta har både de komponenter som i dagens läge finns i samtliga produkter för att glasögonen tekniskt sätt skall fungera tagits fram. Typiskt för demenssjukdomar är försämring av minne, språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga men research visade att stöd vid orientering skulle ge störst inverkan både fysisk och psykisk och var därför den funktion som fick huvudfokus under projektet. Användarvänlighet och diskretion var väldigt viktigt för målgruppen, vilket låg som grund för utvärderingarna av tekniken. Idégenereringen resulterade i tre koncept som sedan kunde kombineras till ett konceptval väl anpassat efter målgruppens behov. Slutkonceptet blev ett par glasögon med ett intutivt användargränssnitt i form av röststyrning och enkla knappar och en diskret design som tillåter synkorrigering och förbigår vissa hörselnedsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)