Logopediskt och foniatriskt omhändertagande vid ansträngningsutlöst andningsfunktionsstörning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Ansträngningsutlöst andningsfunktionsstörning drabbar främst barn och ungdomar, oftast i samband med idrottsutövning och är vanligare bland flickor än pojkar. Mekanismerna bakom besvären är komplexa och inte helt klarlagda. Enhetliga rutiner för omhändertagandet finns inte. Syftet med uppsatsen var att kartlägga och utvärdera omhändertagandet av personer med dessa besvär vid Röst- och Talvårdsavdelningen, Skånes Universitetssjukhus i Lund. I en retrospektiv studie analyserades 27 journaler från patienter som remitterats till avdelningen sedan 2004. 26 patienter erbjöds att delta i en uppföljande telefonintervju. 14 av dessa tackade ja till att medverka varav 3 vid intervjutillfället var besvärsfria och 8 hade hanterbara eller minskade besvär medan 3 rapporterade oförändrade eller ökade besvär. Det framgick av resultaten att rutiner för omhändertagandet har modifierats successivt under perioden 2004- 2011 och att det är önskvärt att ha mer enhetliga och fasta rutiner för utredning och behandling av denna patientgrupp. Vidare framkom behov av mer information som dessutom bör vara bättre anpassad till tonåringar och deras föräldrar. Då andelen patienter som gått i logopedisk terapi var låg kan inga slutsatser dras kring effektiviteten. Analysen visar dock att fler regelmässiga uppföljningsbesök än de som görs idag bör ingå i omhändertagandet. Det finns dessutom ett behov av vidare forskning om mekanismerna bakom ansträngningsutlöst andningsfunktionsstörning. Prospektiva studier är nödvändiga för att bedöma effekten av den logopediska behandlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)