"Var ska man sitta?" Campusrummets produktionoch reproduktion på Åbo Akademi

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Syftet i denna uppsats är att få djupare förståelse för studenters visioner angående det goda campusrummet och om hur appropriationen, produktionen och reproduktionen av campusrummet ser ut. En strävan är också att få en djupare förståelse för hur makt påverkar rummets konstruktion och hur makten gör sig gällande i det redan byggda rummet. Det empiriska materialet är insamlat genom intervjupromenader i campusrummet på Åbo Akademi i Finland, främst i det nybyggda humanistcentret Arken. Uppsatsen är uppdelad i en teoridel och en empirisk del. Materialet har tolkats genom en fenomenologisk deskriptiv ansats och en hermeneutisk tolkande teknik med hjälp av Henri Lefebvres rumstriad. Analysen påvisar att studerande i hög grad är påverkade av de visioner planerare av campusrummet haft, speciellt om rummet inte inbjuder till appropriation och att maktrelationer skapar rumshierarkier i Arkenkvarteret.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)