Ensamhet genom distansundervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Bakgrund: Ensamhet är något som alla människor upplever någon gång i livet. Många gånger väljer människor att vara ensamma och ibland tvingas de på en ensamhet ofrivilligt. Existentiell ensamhet uppstår i och med omständigheterna i samhället och avskildhet är en ensamhet som är självvald av den enskilda individen. Syfte: Syftet med studien är att studera hur ensamhet upplevs vid distansundervisning. Undersökningen är avgränsat till att studera studenters upplevelse av ensamhet där dessa studenter befinner sig i en riskgrupp för viruset Covid-19/Corona. Syftet kommer att besvaras tillsammans med frågeställningar och sociologiska analyser samt teorier. Metod: Olika studenter som är i en riskgrupp för Covid-19 har djupintervjuats. Deras upplevelse av ensamhet har analyserats med hjälp av olika teorier för att få en bättre uppfattning om hur påtvingad ensamhet upplevs av varje enskild individ. Resultat: Studien kom fram till att studenter som är i en riskgrupp för Coronaviruset har liknande upplevelser av distansundervisning men samtidigt att ensamhetskänslan är individuell för varje individ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)