Effektivisera byggbranschen genom användning av visuell styrning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: I en allt mer globaliserad värld rör det om en större konkurrensutsatt marknad, som resulterar till att byggentreprenörerna ställs inför högre krav för att vinna ett anbud. En problemställning som förekommer vid ett pågående projekt är att en arbetsdag för en yrkesarbetare består av 20-40% direkt arbete, även så kallad för värdeadderande arbete. Resterade tid går åt icke värdeskapande aktiviteter såsom väntan, materialhantering, omarbete och felkorrigeringar som leder till höga produktionskostnader.   Syftet med denna studie är att klargöra vad visuell styrning, även så kallad för Lean tavla innebär, vilka positiva effekter förbättringsarbetet kan medföra i byggindustrin samt hur den kan tillämpas i praktiken på ett effektivt arbetssätt.  Denna studie grundar sig på ett kvalitativ tillvägagångsätt med fördel att få en klarare bild av hur verksamheten arbetar i nuläget samt vilka förbättringsverktyg som kan vara mest relevanta vid utformandet av visuell styrning. Genom användning utav semistrukturerade intervjuer och observationer har forskarna valt att studera den målgrupp som stöter på dilemmat dagligen. Studien är baserad på den abduktiva arbetsmetoden, med fördel att bibehålla flexibiliteten samt kunna kombinera befintlig teori, empiri och metod på ett systematiskt sätt. Den datainsamling som studien grundar sig på är både primär och sekundär baserat, då material från olika typer av vetenskapliga skrifter, kurslitteraturer, böcker, rapporter, men även andra elektroniska källor används för att bygga upp en stadig referensram. Rapporten är avgränsad till att åstadkomma ett förbättringsförslag för implementering av visuell styrning till RO-Gruppen Byggservice. I sitt syfte till att effektivisera verksamhetens produktivitet och öka arbetsledningens engagemang.  Resultat av insamlad data från intervjuerna och observationerna tyder på att det finns hög potential för effektivisering av planeringsaktiviteterna, planering av yrkesarbetare men även andra relevanta nyckeltal såsom fritt forum och störningslogg, som motverkar störningar och avvikelser i de aktuella projekten. Utifrån intervjuerna som utgångsläge har forskarna konstaterat att det förekommer slöserier i det dagliga arbetet, som oftast är dold under produktionen. Därmed finns behov av ett planeringsverktyg som synliggör avvikelser och slöserier i real tid.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)