Att möta vårdnadshavare med språkförbistringar i den perioperativa processen- anestesisjuksköterskans upplevelse

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Den pågående globala migrationen leder till fler multikulturella samhällen världen över, vilket ställer högre krav på vården. Dels föreligger det kommunikativa brister där informationsutbytet kan bli lidande dels kan patientsäkerheten hotas om parterna inte förstår varandra. Tidigare forskning är begränsat inom området vårdnadshavare till barn med språkförbistringar i den perioperativa processen.Syfte: Syftet med studien är att belysa hur anestesisjuksköterskan upplever mötet i den perioperativa processen med vårdnadshavarna till barn där språkförbristningar föreligger.Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ metod och åtta semistrukturerade intervjuer har gjorts med anestesisjuksköterskor. Intervjuerna har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys på en manifest nivå. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier. Kategorierna är: Att inte förstå varandra, Att kommunicera via tolk, Att göra familjen med språkförbistringar delaktig samt Att ge en säker vård trots språkförbistringar. Anestesisjuksköterskorna betonade vikten av att kunna ge och ta information mellan parterna och om detta inte fungerade skapade det en osäkerhet och kunde hota patientsäkerheten. Slutsats: Anestesisjuksköterskorna använde sig av olika verktyg för att överbrygga språk - och kulturbarriärer. Tolken var viktig för att kunna kommunicera med vårdnadshavarna. Deltagarna upplevde att trots språkförbistringar, kunde de möta patienten och hens vårdnadshavare och ge en adekvat och säker vård i den perioperativa processen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)