Barn och ungdomars upplevelser av att leva med risk för anafylaxi

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Anafylaxi är en akut, svår, oftast snabbt insättandes systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande. Det ses en ökad förekomst av anafylaxi i samhället över tid sedan 90-talet. Syfte: Att undersöka barn och ungdomars (0–19 år) upplevelser av att leva med risk för anafylaxi. Metod: En litteraturstudie med tio kvalitativa artiklar. 170 barn och ungdomar deltog. Sökningar gjordes i PubMed, CINAHL och PsycINFO. En sekundärsökning utfördes. Resultatet presenterades med en syntes. Omvårdnadsteori: Roys adaptionsmodell. Resultat: Upplevelser kategoriserades i Känslomässig påverkan och Begränsningar i vardagen. Faktorer delades in i Mitt hem – Min familj – Min säkerhet, Miljön, Adrenalinpennan, Erfarenhet av anafylaxi, Innehållsförteckningar – ”kan innehålla spår av…”, Okunskap och Källor till stöd. Strategier delades in i Att hela tiden vara på sin vakt – värdera risker, Normalisering och Erfarenhet leder till kunskap, vilket resulterar i självsäkerhet – En genomresa. Slutsats: De allergiska barnen visade en mångfacetterad bild av att leva med risk för anafylaxi, med effekter på livskvalitet och välbefinnande initialt i livet som följd. Problematiken visades paradoxalt vara en övergående börda för de flesta: de allergiska barnen genomgick en första tid av adaption, till följd av vilken allergin blev en del av livet under tonåren. Denna litteraturstudie ger djupare insikt i allergiska barn och ungdomarnas upplevelser, samtidigt som den ger underlag till idéer för framtida forskning, i syfte att ta reda på hur samhället och sjukvården på bästa sätt skall utvecklas, för att främja adaption till att leva med risk för anafylaxi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)