Motivationsfaktorer : hur en organisationsledning kan motivera sina anställda

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning:

Motivation är oerhört viktigt inom en organisation. Anställda som är motiverade i sitt arbete gynnar organisationen samtidigt som de själva kommer att må bra och trivas. Vad som motiverar en individ finns det väldigt mycket forskning om och motivationsfaktorer skiljer sig åt från person till person och mellan olika organisationer.

Vårt syfte med studien är att studera vilka motivationsfaktorer som motiverar anställda i en organisation och vad organisationsledningar kan göra för att främja motivation hos sina anställda. Vi kommer studera tidigare forskning och olika teorier kring ämnet, men även själva undersöka i en utvald organisation genom en kvalitativ undersökning. Det material vi får fram i den teoretiska referensramen och genom empirin kommer slutligen diskuteras där vi strävar efter att hitta likheter och skillnader emellan dessa för att slutligen ge vår tolkning och presentera vårt resultat i studien.

Vi fann att de främsta motivationsfaktorerna för anställda var delaktighet, lön, självförtroende, arbetsmiljö och omväxlande och utmanande arbete. Det en ledning kunde göra för att främja motivation hos sina anställda var att förmedla delaktighet och ansvar, ha gemenskap/lagarbete, erbjuda fortbildning, materiella belöningar, visa respekt, förtroende samt förmedla tydlighet och ge rätt verktyg för arbetsuppgifter.

Av studien har vi konstaterat att organisationen vi besökte har på ett bra sätt lyckats ha sina anställda motiverade. Vi kan även se att tidigare forskning från de äldre teoretikerna än idag gör anspråk på nutiden med de motivationsfaktorer som beskrivits.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)