ARBETSTERAPEUTERS RESONEMANG KRING AKTIVITETSPERSPEKTIVET I HANDREHABILITERING INOM PRIMÄRVÅRDEN

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Dennis Persson; Love Petersson; [2021-04-20]

Nyckelord: Hand therapy; Occupational Theory; Primary Care;

Sammanfattning: Bakgrund: Handen ligger till grund för att möjliggöra en mängd olika aktiviteter i vår vardag. Inom handrehabilitering i primärvården ligger ett funktionsbaserat perspektiv ofta till grund för hur arbetsterapeuten väljer att gå vidare i sin behandling. Detta trots att ett aktivitetsperspektiv kan bidra till bättre resultat i utförandet av aktivitet. Hälso- och sjukvårdens krav bidrar till en effektivisering av rehabiliteringsprocessen, vilket medför färre resurser och ett fokus på tidseffektivitet. Aktivitetsperspektivet i denna kontext är ett begrepp som är svårt att definiera, därför syftar studien till att belysa arbetsterapeuters resonemang om fenomenet i en miljö där ett funktionsbaserat perspektiv ofta prioriteras.Syfte: Att belysa arbetsterapeuters resonemang kring aktivitetsperspektivet i handrehabilitering inom primärvården.Metod: Studien grundas i en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Fem deltagare medverkade i studien och en semistrukturerad intervjuguide med följdfrågor användes. Datamaterialet som framkom transkriberades och bearbetades med hjälp av Lundman och Graneheims guide för kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Analysen av innehållet utmynnade i ett övergripande tema: Utmaningar med att applicera aktivitetsperspektivet utifrån tre huvudkategorier: Funktion som grund för aktivitet, Resurser samt Klientcentrering. Huvudkategorierna innehöll två till tre underkategorier vardera som syftar till att belysa deltagarnas resonemang angående aktivitetsperspektivet i handrehabilitering.Slutsats: Det som framkom av studien var att arbetsterapeuter inom handrehabilitering i primärvården saknar resurser vilket hindrar användandet av aktivitetsperspektivet. Fortsättningsvis tyder resultatet på att arbetsterapeuterna identifierat ett invant funktionsperspektiv i primärvården som utgör grunderna i arbetssättet för att applicera aktivitetsperspektivet i ett senare skede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)