Energy consumption at KTH : Foundation for constant improvement.

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell ekologi

Sammanfattning:

Som ett universitet som har erhållit bottenbetyg bland statliga myndigheter 2009 har KTH idag en vision om att bli ett av Europas ledande universitet inom miljö och hållbar utveckling. Syftet med detta examensarbete var att undersöka KTH:s energianvändning utifrån ett systemperspektiv med delsyftet att resultatet ska kunna användas som ett underlag med konkreta förbättringsförslag. För att uppnå detta har en energikartläggning av KTH:s skolor och nulägesbeskrivning utförts. Vidare har en intervjustudie genomförts för att erhålla en fördjupning i det energiarbete KTH och Akademiska Hus bedriver i dagsläget.

Kartläggningen har påvisat minskning i energianvändningen i samtliga skolor, där ABE-skolan under 2015 visar en förbrukning på 3988 MWh vilket innebär en minskning på ca 30 % mot 2011 (5690 MWh). ICT-skolan uppvisar lägst minskning med ca 8 %. KTH:s skolors totala energianvändning kommandes från fastigheter uppgår till ca 188 GWh.

Resultatet av examensarbetet visar på att KTH:s miljöarbete tidigare inte har legat på en tillfredsställande nivå samt att den befintliga hyresmodellen mellan KTH och Akademiska Hus inte skapar incitament för förbättringar i energifrågan från KTH:s sida. Vidare framkommer det att Akademiska Hus och KTH har haft olika ambitionsnivåer i energifrågan, samt att energirapporteringsverktyget som KTH har till sitt förfogande har tydliga förbättringspotentialer, där avskiljning av fastighets - och verksamhetsel är ett av dem. Detta skulle tillåta tydligare uppföljningar av uppsatta energimål inom KTH vilket idag inte är fallet.

Några av de förbättringsförslag som slutsatsen landar i kan sammanfattas som:

  • Tillskapa en motpart på KTH till energistrategrollen på AH, vilket skulle förenkla kommunikationen mellan parterna och lyfta fram energifrågan inom KTH.

  • Starta en diskussion kring hyresmodellen och förbättra den så att incitament kan skapas främst för KTH.

  •  Utveckla ett förbättrat energirapporteringsverktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)