"Vissa saker läker inte ... de finns där". En fenomenologisk studie om vad som kan vara av hjälp vid överlevnad av våldtäkt.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna fenomenologiska studie var att bredda förståelsen för vad våldtäktsutsatta upplever hjälpsamt vid överlevnad av våldtäkten. Två kvinnor som har blivit utsatta för genocidvåldtäkt och en kvinna som har blivit utsatt för barnvåldtäkt intervjuades genom öppna intervjuer. De transkriberade intervjuerna analyserades ur Giorgis fenomenologiskt-psykologiska perspektiv. Elva gemensamma teman om det som upplevdes hjälpsamt för överlevnad framkom i analysen. Dessa var andlighet, betydelsefulla personer, god självbild, synen på våldtäkten, att inte vara ensam om att ha blivit utsatt, positiv livssyn, ”kämparanda”, acceptans, att vara bra på något, att bemästra en situation med våldtäktsmannen samt att tro på människans godhet. Somliga av dessa hade underteman. Även sex teman som förekom hos enskilda deltagare identifierades. I dessa inkluderades att arbeta med sig själv, att återfå sin sexualitet, fokus på nuet, aktiviteter, medicin och destruktivt beteende. De framtagna temana diskuterades i relation till resultat från tidigare forskning. Deltagarnas berättelser kan bidra med ökad förståelse hos yrkesgrupper som arbetar med att hjälpa våldtagna kvinnor. Andra våldtäktsöverlevare kan även ha nytta av att läsa om vad som har upplevts hjälpsamt för överlevnad av våldtäkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)