Lek på förskolan ur ett genusperspektiv : En observations- och intervjustudie av sex pedagogers åsikter och bemötande av pojkars och flickors lek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Syftet med vår undersökning är att undersöka pedagogernas syn på lek ur ett genusperspektiv. Vi vill veta vad pedagogerna anser att lek är och om de ser någon skillnad i pojkar och flickors val av lekar och om de själva anser att de styr flickor eller pojkars lek mest. Vi vill även se om det går att se någon skillnad i hur pedagogerna tillrättavisar barnen beroende på kön. Valet att använda oss av två förskolor med olika inriktningar var för att se om den förskola som aktivt jobbat med genus och som fått kontinuerlig utbildning via föreläsningar och litteratur bemötte barnen på ett neutralare sätt än förskolan som inte hade fått samma tillgång till utbildning. Vi valde att använda oss av intervjuer och observationer för att få så mycket information som möjligt. Vi kom fram till att det inte gick att se skillnad på hur pedagogerna tilltalade barnen beroende på kön. Det vi såg var att pedagogerna styrde pojkarnas lekar mer än de styrde flickornas, detta beroende av att pojkarnas lekar ofta var mer aggressiva och rörligare vilket oftare slutade i bråk eller att någon gjorde sig illa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)