PFOS i Igelbäcken : kartläggning av potentiella föroreningskällor och förslag till vidare provtagning och åtgärder

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: Perfluoroktansulfonsyra och dess derivat (PFOS) har hittats i ökande halter i miljön sedan det började produceras under 40-talet. Syftet med denna studie var att studera PFOS-halten i Igelbäcken i Stockholmsområdet genom att samla in och sammanställa tidigare provdata och att kartlägga föroreningskällor i avrinningsområdet. Halterna befanns vara mycket höga. Den högsta uppmätta halten var 120 ng/l och under perioden 2016-2019 var medelhalten i Slottsallén, i närheten av utloppet, 60 gånger högre än MKN (0,65 ng/l) för inlandsytvatten. Halterna ökar framförallt kring brandövningsplatsen vid Barkarby flygfält, men är fortsatt höga därefter, vilket tyder på att ytterligare källor finns längre nedströms. Ökande vattenstånd och -flöde ger ökad spridning i PFOS-halt. Det finns en positiv, måttlig korrelation mellan vattenstånd och PFOS-halt, vilket skulle kunna bero på högre utlakning. Hela bäckens sträckning bör provtas under samma period för att ge en klarare bild av hur spridningen ser ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)