En studie av mobiltelefonens inverkan på den sociala interaktionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för Hälsa och Samhälle (HOS)

Sammanfattning: Mobiltelefoner har blivit ett alltmer dominant inslag i vår tillvaro och genomslagskraften verkar öka och med den följer vissa konsekvenser som påverkar vårt sociala umgängesmönster. Vi har därför studerat hur denna kraftfulla artefakt påverkar individers sociala samspel och ömsesidighet Genom enkäter, dagböcker och observationer har vi förberett och genomfört gruppintervjuer och individuella intervjuer för att bl.a. kunna se skillnader i den sociala interaktionen från möten ansikte-mot-ansikte till att bara skicka ett kort textmeddelande via mobilen. Vi har huvudsakligen utgått från Geser och hans sociologiska teori om mobiltelefonen men vi har även med utgångspunkt i olika teorier om social interaktion av Asplund, Berger & Luckmann, Goffman och Giddens samt kommunikation av Thompson, analyserat mobiltelefonens inflytande på det sociala samspelet. Våra slutsatser har blivit att mobiltelefonen har inneburit små smygande förändringar i vår tillvaro som många inte lägger märke till utan ser som självklara, samt att interaktionen via mobiltelefon skiljer sig avsevärt från möten ansikte-mot-ansikte men har en kompletterande och kanske utökande effekt hos många människor. Det framkommer att huvuddelen av våra informanter verkar föredra att mötas och uppleva andra människor ansikte-mot-ansikte men att även kunna använda sina mobiler parallellt med detta. I övrigt verkar mobiltelefonen innebära en mängd praktiska lösningar som att kunna ändra sina planer på stående fot, hålla kontakt med nära och kära oavsett tid och rum samt en ökning av sociala kontaktnät i form av flyktiga telefonnummer i mobilens kontaktbok. Ibland verkade populariteten mätas med antalet adresser i telefonboken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)