Livskvaliteten ligger i betraktarens öga : Upplevd livskvalitet hos personer med ögonprotes

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Kirurgiskt borttagande av ett öga kan orsakas av trauma eller ögonsjukdom. I Sverige finns det drygt 7000 personer med ögonprotes. Borttagandet av ögat sker genom enukleation, evisceration eller exenteration. Det monokulära seendet inverkar på den visuella funktionen och därmed påverkas vardagliga aktiviteter och arbetsliv. Ögonsjuksköterskans omvårdnad inriktas på att ge stöd för att främja anpassning. Syftet med studien var att beskriva hur personer som bar ögonprotes upplevde sin livskvalitet efter att ha genomgått ett kirurgiskt borttagande av ett öga. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie som baserades på 13 vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med latent innehållsanalys vilket utmynnande i kategorierna fysisk, psykisk och social påverkan samt påverkan på vardagslivet. Resultatet visade att livskvaliteten påverkades av faktorer som den allmänna hälsan, obehag från ögonhålan, utseende, synfunktion, psykiskt välbefinnande, självkänsla, relationer, rollbegränsningar, begränsade fritidsaktiviteter, arbetsförmåga samt tid. För att personer med ögonprotes ska kunna anpassa sig till den nya situationen krävs medvetenhet, bra copingstrategier och engagemang från individen. Denna studie ger ögonsjuksköterskor insikt i hur livskvaliteten påverkas så de kan ge ett riktat stöd till personer med ögonprotes. Vidare forskning bör inrikta sig på djupgående intervjuer för ökad kunskap inom ämnesområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)