Motivation bland anställda  : En studie om balansen mellan handlingsfrihet och styrning och dess inverkan på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Ett förekommande problem hos individer på arbetsplatser är motivationsbrist, till den grad att anställda inte längre vill gå till arbetet som i sin tur kan resultera i att de väljer att säga upp sig. Detta påverkar såväl de anställda och företagen, som ekonomin och folkhälsan i samhället. Problematiken med hög personalomsättning är betydande inom den svenska hotell- och restaurangbranschen där få anställda väljer att stanna under en längre tid. Det finns diverse potentiella orsaker till den höga personalomsättningen i hotell- och restaurangbranschen, en av dessa potentiella faktorer kan vara motivationsbrist bland anställda. Därav kommer studiens fokusområde att vara anställdas motivation på arbetet.   Efter en litteraturundersökning av tidigare forskning inom ämnesområdet, har det konstaterats att en grundläggande faktor till individens motivation är handlingsfrihet. Detta då studier menar på att det existerar ett positivt samband mellan handlingsfrihet och motivation, genom att en hög grad av handlingsfrihet genererar i en ökad motivation hos den anställde. Vidare menar forskare att handlingsfrihet har ett nära samband med styrning, då en hög grad av styrning genererar en lägre grad av handlingsfrihet bland anställda och vice versa. Därav kan balansen mellan handlingsfrihet och styrning inte betraktas som en precis punkt på en skala, utan snarare en indikation av anställdas behov av dessa två faktorer. Vi ser ett intresse av att undersöka detta fenomen bland anställda inom hotell- och restaurangbranschen då det återfinns en problematik inom branschen i och med den höga personalomsättningen. Denna problembakgrund leder oss vidare till vår problemformulering som studien avser att undersöka: Skapa förståelse kring vilken inverkan balansen mellan handlingsfrihet och styrning har på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen.   Studiens syfte är att skapa en förståelse kring anställdas behov av handlingsfrihet och styrning i sitt arbete och hur det påverkar motivation. Vidare syftar studien till att bidra till ett resultat som kan användas av både ledare och anställda inom hotell- och restaurangbranschen. Denna studie har sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsmetod där vi använder oss av ett deduktivt angreppssätt. Vi har tillämpat semistrukturerade intervjuer vid undersökningen av sex stycken respondenter som är verksamma på olika företag inom den svenska hotell- och restaurangbranschen.   Resultatet av denna studie indikerar att inverkan av balansen mellan handlingsfrihet och styrning på anställdas motivation kan vara av olika karaktär beroende på den enskilda individens behov samt yttre faktorer såsom organisationen och branschens förutsättningar. Då det råder balans för individen upplevs graden av handlingsfrihet respektive styrning som optimal för den anställde vilket i sin tur påverkar motivationen på positivt sätt. Undersökningen visar att anställda efterfrågar handlingsfrihet inom ramar för att gynna en balans och därmed motivationen, där graden av handlingsfrihet är större än graden av styrning. Denna studie indikerar även på att det är viktigt att det finns tillräckligt med stöd, samhörighet och kompetens i samband med anställdas handlingsfrihet, annars tenderar handlingsfriheten att påverka motivationen negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)