Kvalitet i förskola och skola : En beslutsanalytisk granskning av Skolinspektionenskvalitetsgranskning

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

Författare: Susanne Linder; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Avsikten med Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskningar är att granska kvaliteten i skolor och bidra till skolutveckling genom att identifiera viktiga utvecklingsområden. Sedan hösten 2018 granskas och bedöms skolor inom fyra bedömningsområden: undervisning, rektors ledarskap, bedömning, trygghet och studiero. Syftet med denna uppsats är att analysera Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskningar ur ett beslutsteoretiskt perspektiv med fokus på bedömning av kvalitet som ett sammanvägningsproblem. Ett särskilt intresse riktas mot det som kan vara problematiskt vid bedömningar av sammansatta begrepp och verktyget som används för detta är aggregationsträd. Bedömningsområdet rektors ledarskap används som ett löpande exempel för att diskutera sammanvägning av delbedömningar på fyra olika nivåer. I analysen granskas sammanvägningsproblemets struktur och hur principerna för bedömning av kvalitet ser ut i Skolinspektionens kvalitetsgranskning. Strukturen visualiseras med ett aggregationsträd bestående av fyra nivåer. Arbetet kommer fram till att mycket tyder på att aggregeringen, så som den beskrivs i Skolinspektionens instruktioner, delvis har olika karaktär på olika nivåer, men att instruktionerna inte medger en lika detaljerad analys av aggregeringen på alla nivåer. Av den anledningen är det svårt att med utgångspunkt från Skolinspektionens instruktioner dra slutsatser om det är en ren villkorsbaserad eller ren värdedifferensbaserad aggregering eller möjligen en blandning av de båda som äger rum. I uppsatsen redogörs för hur helhetsbedömningen går till, otydligheter i Skolinspektionens bedömningsprinciper exemplifieras, och möjligheten att använda delbedömningarna i de olika aspekterna för att åstadkomma en mer nyanserad återkoppling till de granskade skolorna tas upp till diskussion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)