Att upptäcka ätstörning hos skolelever utifrån skolsköterskors erfarenheter : En kvalitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Forskning visar att ätstörningar hos skolelever blir alltmer vanligt både nationellt och internationellt. Det förekommer mest hos flickor men ökar även hos pojkar. Uppskattningsvis har 10 % ätstörningssymtom. Ca 4-5% av alla flickor har någon gång insjuknat i en allvarlig ätstörning i Sverige. Det är av vikt att upptäcka dessa skolelever då konsekvenserna kan medföra allvarliga hälsoproblem med långdraget, ibland kroniskt förlopp och i värsta fall död. Syfte: Beskriva skolsköterskors erfarenheter av att upptäcka ätstörning hos skolelever. Metod: Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes med skolsköterskor. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Skolsköterskan upptäcker ätstörningar genom sitt hälsofrämjande arbete i både de planerade och spontana hälsobesöken, men också genom att vara uppmärksam på risksignaler hos skolelever som avvikande beteende samt ha ett könssperspektiv. Skolsköterskan är beroende av andras information, såsom pedagoger, kompisar, extern personal, föräldrar och skoleleven själv för att upptäcka ätstörning. Skolsköterskorna har goda kunskaper om ätstörning men ingen stor erfarenhet av att upptäcka detta. Utbildning och tydliga riktlinjer eftersöks då osäkerhet upplevs. Slutsats: Elevhälsovården saknade riktlinjer och arbetsrutiner för att upptäcka ätstörning. Därför är det viktigt att utveckla och modernisera tydliga riktlinjer, vilket skulle kunna bidra till tidig upptäckt av ätstörningar hos skolelever.   Nyckelord: Elevhälsa, hälsobesök, hälsofrämjande, hälsosamtal, information, kroppsuppfattning.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)