Efter kommunens tillstyrkan – en fallstudie om efterprocessen vid kommunal vindkraftsetablering

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Studiens syfte är att öka den empiriska kunskapen om hur beslutsfattare hanterar efterprocessen till svåra beslut och därigenom bidra till diskussionen om den representativa demokratins förmåga att hantera svåra beslut. Studien fokuserar på hur beslutsfattare hanterar, reflekterar och resonerar kring ett vindkraftsprojekt, som i uppsatsen används som ett typfall för ett svårt beslut.Teori:Studien utgår från normativ representativ demokratiteori samt tidigare empirisk och experimentell forskning om efterprocessuella hanteringar och dess effekter.Metod:Studien är en explorativ och teorigenererande intervjustudie, där totalt tretton beslutsfattare och tjänstepersoner intervjuats, från fyra olika kommuner. I uppsatsen analyseras det huvudsakliga empiriska materialet, som består av intervjumaterial av tjänstepersoner och beslutsfattare, med hjälp av en tematisk analys. Materialet kodades i dataprogrammet NVivo.Resultat:Studiens resultat är att det finns få tecken på att det finns en strategisk och planerad hantering av efterprocessen, efter kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetableringar. Den långa beslutsprocessen före det formella beslutet tas, det uppleva motståndet, uppfattningen av kommunens och kommunpolitikernas roll samt frågans karaktär, är olika faktorer i studiens material som ökar förståelsen för att detta är fallet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)