Sjuksköterskors erfarenheter att vårda patienter med blodsmitta : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor vårdar patienter med hepatit B, hepatit C och HIV dagligen. Risken att utsättas för smitta kan skapa oro och rädsla vilket kan påverka sjuksköterskor att ge en god vård på lika villkor. Erfarenhet av att vårda patienter med blodsmitta är därför viktig för professionens utveckling inom ämnet. Syftet: Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med blodsmitta. Metod: En litteraturöversikt med kvantitativa samt kvalitativa artiklar har genomförts. Resultat: I resultatet framkom fyra teman. Sjuksköterskans kunskap och okunskap, Resursbrist påverkar omvårdnaden, Risker skapar rädsla och oro samt förhållningssätt och helhetssyn. Konklusion: Sjuksköterskor i utvecklingsländer löper högre risk att utsättas för smitta och har sämre möjligheter att kunna leva upp till professionen eftersom ekonomiska samt materiella resurser saknas. Det krävs kunskap och resurser för att möjliggöra en god vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)