Redovisning av humankapital - en studie av fem IT-företag

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Sandra Nuvert; Yvonne Mirkovic; Marie Larsson; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Humankapitalet har under de senaste åren ökat i betydelse, särskiltför kunskapsföretag inom t.ex. IT-branschen. Lagstiftningen inom området är dock i stort settobefintlig och det finns inget enhetligt sätt att värdera humankapitalet i redovisningen. Enbalansräkning kan anses vara ofullständig och inte uppvisa ett företags verkliga värde dåhumankapitalets finansiella värde inte framkommer. Företag kan idag välja hur mycket information om humankapital de vill lämna i den frivilliga delen av årsredovisningen.Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken information om humankapitalet ITföretagredovisar utifrån en scoreboard genom att analysera årsredovisningar, samt se om det går att utläsa några samband över tiden och mellan företagen.Avgränsningar: Uppsatsen har fokuserat på den information som fanns i årsredovisningarnaoch den undersökta perioden koncentrerades till åren 1999-2002. Utformningen av scoreboarden i sig utgör en begränsning då den endast innehåller ett bestämt antal faktorer.Metod: I vår undersökning har vi analyserat årsredovisningar för att få fram vilkeninformation företagen redovisar om humankapital. Framtagningen av det empiriska materialethar skett via en utarbetad scoreboard innehållande 37 faktorer. Analysen av denna innehållerbåde kvalitativa och kvantitativa inslag.Resultat och slutsatser: Slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att företagenredovisar relativt få faktorer om humankapitalet. Antalet redovisade faktorer skiljer sig åtbåde mellan företagen och åren. Det går inte att utläsa någon klar trend och inte heller omnågot företag är mer framträdande i redovisningen av humankapitalet.Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att jämföra redovisningen avhumankapital i olika branscher och se om det går att utläsa skillnader. En annan intressantstudie vore att undersöka hur företag förmedlar information om sitt humankapital annat än iårsredovisningarna. För att återkoppla till vår egen studie skulle en liknande studie kunnautföras om några år för att se om några förändringar har skett.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)