Glasbubblan : En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Abstrakt Titel: Glasbubblan - En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen Författare: Lisa Andersson, Alexandra Björn och Jennifer Stensson Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Program: Music & Event Management Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat) Handledare: Mathias Karlsson Examinator: Hans Wessblad Problemformulering: Vilka hinder upplever kvinnor på sin väg till de ledande positionerna inom den svenska musikbranschen? Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av vilka hinder kvinnliga ledare upplevt på sin väg uppåt i musikbranschen. Metod och teoretisk referensram: Rapporten består av en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Vi har samlat in empiri genom nio semistrukturerade intervjuer med kvinnor på ledande positioner verksamma inom musikbranschen. Den teoretiska referensram vi använt oss av innefattar glastakets möjlighetsstruktur, maktstruktur samt könsstruktur. Slutdiskussion: I slutdiskussionen presenterar vi de hinder vi lyckats kartlägga att kvinnor upplever, samt hinder de utsatts för rent omedvetet. Vi presenterar också vårt bidrag till den redan befintliga forskningen i form av en ny glasmetafor; glasbubblan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)