Faktorer som påverkar en fastighetsinvestering i Sverige och i Spanien

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar ett investeringsbeslut på den svenska samt den spanska fastighetsmarknaden med hänsyn till ekonomi, juridik, fysiska egenskaper och läge samt finansiering. För att  bedöma den ekonomiska lönsamheten kommer vi att göra en kassaflödesanalys för en utvald hyresfastighet på respektive marknad. Tillvägagångssättet för arbetet var att göra en undersökning där vi med bakgrund i den spanska och den svenska fastighetsmarknaden redogör för konsekvenserna av finanskrisen 2008, nuläget och framtiden. Fokus ligger på hyresmarknaden, men även ekonomin i stort behandlas. Fastighetsvärderingens grunder har redogjorts liksom resultatet från en enkätundersökning vilken behandlar privatpersoners fastighetsköp i Spanien, för att undersöka vilka faktorer som är betydande vid en fastighetsinvestering. En mäklare stationerad i Torrevieja från Fastighetsbyrån har bistått oss med information under arbetets gång.  Ekonomiska faktorer är det som i störst grad påverkar en investering i Spanien enligt svar från enkäten. Andra värdepåverkande faktorer, såsom klimat, läge och skick har också stor betydelse för investeringen.  Resultatet av kassaflödesanalysen visar att det är lönsamt att investera i en hyresfastighet i Spanien likväl som i Sverige, men att utfallet är känsligt för förändringar. Faktorer som bolåneränta, amorteringstid, avkastningskrav på eget kapital och vakansgrad är de som påverkar utfallet i störst grad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)