Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som kan minska förekomsten av trycksår – En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: BakgrundTrycksår är en komplikation till sjukdom, vård och behandling. Såren kan bli en källa till ett lidande. Mer än hundra riskfaktorer för uppkomst av trycksår har identifierats och därför kan inte enskilda faktorer leda till uppkomst av trycksår. Evidensbaserad vård innebär att vid utformning av vård för patienten ska dennes unika egenskaper och preferenser utifrån främsta till buds stående vetenskapliga stöd, vägas samman för nyttan av olika insatser.SyfteSyftet var att beskriva evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som minskar förekomsten av trycksår hos patienten.MetodLitteraturstudien har genomförts som en litteraturöversikt genom systematisk sökning av artiklar, som baserades på nitton artiklar från Pubmed och CINAHL.ResultatRådande metoder som ompositionering och olika tryckavlastande stödytor har inte något starkt stöd i inkluderade artiklar gällande trycksårsprevention. Ny teknik som skanning och mätning av hudtemperatur ger positiva resultat, men kan inte ensamt förhindra uppkomst av trycksår utan bör kombineras med andra evidensbaserade omvårdnadsåtgärder. Preventionsprogram ger positiva resultat och utförs i flera fall multiprofessionellt och med patienters delaktighet.SlutsatsEvidensbaserade strategier är nyckeln till framgångsrika förebyggande program. Här behöver flera faktorer samverka för att uppnå en synergisk effekt och verka optimalt. Skanning och annan ny teknik, som SEM Scanner och MiS som är objektiva hjälpmedel och kan komplettera trycksårsvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)