Finansinspektionen - en studie av myndigheten som övervakar företagen på den svenska marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att granska hur Finansinspektionen agerar då finansiella företag i Sverige inte uppfyller de krav vilka följer med innehavet av tillstånd för bankrörelse, värdepappersrörelse och fondverksamhet. För att exemplifiera detta använder vi oss av fallet med HQ Bank och redogör för vad som gjorde att banken fick sina tillstånd återkallade. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning vilken har genomförts bland annat genom en semistrukturerad intervju med en respondent från Finansinspektionen samt genom att samla in sekretessprövat material från myndigheten. I studien har vi haft ett hermeneutiskt synsätt. Det teoretiska perspektiv som vi använder oss av för att kunna analysera de empiriska resultaten är teorier om Mean-reversion, Value at Risk och volatilitet. Empirin består av en presentation av fallföretaget HQ Bank samt av en sammanfattning av den semistrukturerade intervjun vilken gjordes med en respondent från Finansinspektionen. I studien redogörs det för de krav som ställs för att få driva bank- och värdepappersrörelse samt fondverksamhet. Vidare har vi identifierat de faktorer som bidrog till att HQ:s tillstånd återkallades. Dessa var: en oriktigt värderad tradingportfölj, dolda kapitalbrister samt undervärderade marknadsrisker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)