Processtyrningens påverkan på medarbetares resultat i ett tjänsteföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Processorientering är en organisationsform som fokuserar på processer istället för hierarkier. Inom organisationsformen processorientering styrs organisationen med processtyrning som innefattar ett antal komponenter som ska ge styreffekter och driva företagets resultat. Tidigare undersökningar inom ämnet granskar organisationsformen i sin helhet och effekterna för organisationen. Det som dock inte tidigare har undersökts är vad denna organisationsform ger för effekter på en grupp medarbetare eller en enskild medarbetare.  Genom att studera detta vill vi erhålla en nyanserad bild och inblick i hur implementeringen av processer påverkar medarbetare i en organisation och hur processtyrning kan bidra till att realisera ett företags mål. Med utgångspunkt från befintlig teori gällande processorientering och dess komponenter har det identifierats tre centrala delar. Dessa centrala delar är prestationen både på medarbetares individuella nivå och företagsnivå, medarbetarnas synsätt och icke-finansiella nyckeltalsindikatorer. En webbaserad enkätundersökning genomfördes där medarbetares upplevelser om processtyrning samlades in. Enkäten delades upp i kategorierna medvetenhet, frekvens, samarbete, påverkan på medarbetare och effekter. Kategoriseringen gjordes med stöd av tidigare studier av processorientering.  Med grund i den teoretiska referensramen har vi analyserat vår data och kunde konstatera att effekterna i vissa fall stämmer väl överens med det från teorin förväntade resultatet och i vissa fall avviker resultatet från teorin. Vår studie bidrar till att utveckla och nyansera modellen för processorientering. Vi vill visa hur medarbetare upplever och hanterar de effekter som olika grader av processorientering kan få samt hur medarbetarnas upplevelser kan påverka företaget i sin helhet vad gäller möjligheten att uppnå sina mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)