Whistleblowing - en demokratisk angelägenhet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I Lex Maria och Lex Sarah regleras vilka skyldigheter man som offentligt anställd inom vård och omsorgssektorn har gentemot brukarna. Genom meddelarfriheten regleras den rättighet man har som offentligt anställd att rapportera externt om felaktigheter i våra offentliga organisationer. En diskussion kring civilkurage, en öppen förvaltning samt ansvarstagande är utgångspunkter i denna studie. Genom ett antal intervjuer, med individer på olika nivåer, inom vård- och omsorgssektorn i Lunds kommun, undersöks förutsättningar och begränsningar för whistleblowing. En fördjupning görs även i lagar, policys samt tidigare litteratur och undersökningar på området. Trots goda formella förutsättningar för felrapportering, finns det omständigheter kring och utöver dessa som begränsar möjligheten för offentligt anställda att uppmärksamma fel och brister. De begränsningar som har identifierats i denna studie är bristande tillgänglighet och kunskap kring de formella förutsättningar baspersonal har angående whistleblowing samt ett för felrapportering hämmande arbetsklimat. Sett utifrån en demokratisk kontext kan detta ses som problematiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)