Processer inför IT-upphandling och dess påverkan på levererat värde

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

Sammanfattning: Tyvärr är det inte ovanligt att IT projekt misslyckas i att generera förväntat värde åt verksamheter. Denna kandidatuppsats behandlar den process som sker inför en IT-upphandling och vilken betydelse den har för om projektet lyckas leverera enligt förväntan eller ej. Det som undersöks är hur process, analys och underlag inför en IT-upphandling bör se ut. Vidare studeras även vilka processer som företag genomför inför en IT-upphandling. Något som också tas upp är på vilket sätt som processerna inför en IT-upphandling påverkar värdet som levererad IT-lösning genererat. Metoden som valts är dels att studera tidigare forskning och teori men även intervjuer har genomförts med respondenter på organisationer som varit ansvariga för IT-projekt.  Vid jämförelse mellan teori, det vill säga de rekommenderade processer som finns inför en IT-upphandling, och det som respondenterna anger att de gjort visar på att de som följt gällande rekommendationer har haft projekt som levererat enligt förväntan och de som inte följt dessa har dessvärre inte levererat enligt förväntan. Något som bör påpekas är att både teori och empiri även visar på att det de olika rekommendationerna som finns gällande den process som sker inför en IT-upphandling så är det vissa faktorer som är av större betydelse att ta hänsyn till än andra. Förankring av projektet till alla parter som berörs är en sådan faktor som är absolut kritisk för ett lyckat resultat medans exempelvis val av leverantör har betydelse men blir fullständigt irrelevant om projektet saknar förankring. Kontentan av denna uppsats kan sammanfattas enligt följande; Om det tilltänkta projektet saknar förankring hos de parter som kommer att beröras så ska det inte upphandlas tills så är fallet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)