Sjuksköterskors inställning till eutanasi

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Aktiv dödshjälp, eutanasi, är ett ämne som ständigt skapar debatt världen över.Sjuksköterskan möter i sitt arbete ofta patienter som befinner sig i livets slutskede och kandärför tänkas möta frågor i detta ämne. En kartläggning hur sjuksköterskor ställer sig i fråganom eutanasi är därför av intresse. Syfte: Att belysa sjuksköterskors inställning till eutanasi.Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt vilket innebär att befintligkunskap inom ett avgränsat område sammanställs. För att samla in data användes två olikadatabaser inriktade mot vårdvetenskap, Cinahl och PubMed. Både artiklar av kvalitativ ochkvantitativ ansats valdes ut för att få en bredare bild av tillgänglig forskning. Inkluderadeartiklar kvalitetsgranskades utifrån en mall och analysen av artiklarnas resultat har genomförtsså att likheter och skillnader har kunnat urskiljas. Resultat: Fem teman framkom ur resultatet,(1) Sjuksköterskans delade inställningar till eutanasi, (2) Religionens betydelse försjuksköterskans inställning till eutanasi, (3) Sjuksköterskans involvering i beslutsfattandetkring eutanasi, (4) Sjuksköterskans strävan efter att ge god palliativ vård istället för eutanasi,samt (5) Sjuksköterskans emotionella stress av att vara involverad i en eutanasiprocess. Detframkom vidare att acceptansen till aktiv dödshjälp verkar generellt högre blandsjuksköterskor som arbetar i länder där eutanasi är legaliserat jämfört med länder där det inteär legaliserat. Slutsats: Litteraturstudien bidrar med en djupare förståelse för vadsjuksköterskor i olika delar av världen har för inställning till eutanasi. Med kunskap i ämnetkan sjuksköterskan lättare tillgodose de behov som finns hos de patienter som har frågor kringaktiv dödshjälp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)