En förskola för alla: inkludering i förskolan och pedagogernas arbetssätt : Förskollärarens uppfattningar kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd och en inkluderande förskolemiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om hur förskollärare ser på begreppet inkludering och hur förskollärarna arbetar med inkludering av barn med särskilda behov, samt vilka svårigheter som kan upplevas i det inkluderande arbetssättet. Våra frågeställningar är: Hur ser pedagogerna på begreppet inkludering och hur arbetar de med inkludering av barn med särskilda behov?Hur anpassar pedagogerna verksamheten till barn med särskilda behov?Vilka utmaningar medför ett barn med särskilt behov? För att få svar på våra frågeställningar intervjuade vi fem förskollärare, förskollärarna var från sex olika förskolor i tre olika kommuner. Våra intervjuer var semistrukturerade, vilket vi tyckte var positivt då respondenterna svarade varierande på några frågor och några frågor var svaren väldigt lika. Under vårt arbete med studien har vi skrivit om teoretiska perspektiv som är till hjälp i vår analys och diskussion. Perspektiven vi skrivit om är det relationella perspektivet, dilemmaperspektivet, det kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet. Nyckelord: inkludering, barn med särskilda behov, förhållningssätt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)